UJEŻDŻACZ – PROFESJONALNY JEŹDZIEC MŁODYCH KONI

I. Zasady uzyskiwania tytułu

 1. Wszyscy kandydaci do uzyskania uprawnień Ujeżdżacza muszą mieć ukończony 21 rok życia.

 2. Umiejętności praktyczne kandydaci mogą potwierdzić następująco:

  1. Zawodnicy z dyscyplin A, B, C lub D poprzez posiadanie w karierze minimum I klasy sportowej,

  2. Instruktorzy i trenerzy sportu jeździeckiego posiadający w karierze minimum II klasę sportową oraz posiadający aktualną licencję lub instruktorzy szkolenia podstawowego posiadający w karierze minimum II klasę sportową oraz posiadający ważny certyfikat.

  3. Inne osoby posiadające referencje trenera lub instruktora jeździectwa z ważną licencją po zdaniu egzaminu praktycznego przed komisją PZJ i PZHK z udziałem osoby wystawiającej referencje.
   Egzamin praktyczny jest zdawany na 5-cioletnim koniu na poziomie odpowiedniej dla poszczególnych dyscyplin Odznaki Złotej.

 3. Zakwalifikowani kandydaci kierowani są na teoretyczne seminarium unifikacyjne kończące się egzaminem teoretycznym przed komisją PZJ i PZHK. Po jego zaliczeniu nadawane są uprawnienia Ujeżdżacza – Kandydata.

 4. Uprawnienia Ujeżdżacza nadawane są po trzykrotnym zajęciu miejsca wśród sklasyfikowanych par w konkursie finałowym MPMK – w różnych latach.
  Warunek ten obowiązuje 
  wstecznie – od pierwszych MPMK rozgrywanych w danej dyscyplinie.
  W jednym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby zajętych miejsc branych pod uwagę do uzyskania uprawnień ujeżdżacza, liczy się wynik osiągnięty tylko na jednym koniu w danej dyscyplinie.

 5. Uprawnienia Ujeżdżaczanadawane są w określonej dyscyplinie:

  1. Ujeżdżacz A – w ujeżdżeniu

  2. Ujeżdżacz B – w skokach

  3. Ujeżdżacz C – w WKKW

  4. Ujeżdżacz D – w powożeniu

  O specjalizacji – A, B lub C świadczy liczba ukończonych konkursów finałowych w MPMK w danej dyscyplinie:
  np. 3xA = ujeżdżacz A,
  2xB+1xC = ujeżdżacz B,
  2xA + 2xB = ujeżdżacz AB,
  3xC = ujeżdżacz C.

 6. Dopuszcza się możliwość zaliczania warunków równolegle – odrębnie w dyscyplinach olimpijskich i osobno w powożeniu

 7. Uprawnienia Ujeżdżacza nadawane są na czas nieograniczony

II. Zasady ogólne

 1. Polski Związek Jeździecki i Polski Związek Hodowców Koni przyznają uprawnienia Ujeżdżacza wraz z pierwszą licencją na wniosek osoby zainteresowanej.

 2. Do wniosku o nadanie uprawnień Ujeżdżacza należy dołączyć: dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje oraz dowód wniesienia opłaty licencyjnej.

 3. Pierwsza licencja zostaje przyznana na 3 lata.

 4. Kolejna licencja ujeżdżacza zostanie przyznana na 3 lata na wniosek osoby zainteresowanej złożony nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia poprzedniej licencji. Do wniosku o przedłużenie licencji należy załączyć certyfikat udziału w jednym teoretycznym seminarium unifikacyjnym.

 5. Powtórne otrzymanie licencji ujeżdżacza, która wygasła i nie została wznowiona w terminie, o którym mowa w p.5. lub utraciła ważność z innego powodu, jest możliwe po wzięciu udziału w jednym teoretycznym seminarium unifikacyjnym i pozytywnym zaliczeniu kończącego go egzaminu teoretycznego przed komisją PZJ i PZHK.

 6. Ewidencję przyznanych uprawnień Ujeżdżacza prowadzi Polski Związek Jeździecki.

 7. Nazwiska licencjonowanych posiadaczy uprawnień Ujeżdżacza są na bieżąco publikowane na stronach internetowych Polskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Hodowców Koni.

 8. Każdy posiadacz uprawnień Ujeżdżacza otrzymuje z PZJ dyplom i kartę licencyjną zawierające imię i nazwisko, rodzaj posiadanych kwalifikacji oraz czas ważności licencji.

 9. Polski Związek Jeździecki za wydanie dyplomu ujeżdżacza pobiera opłatę wg Cennika

 10. W przypadku negatywnej oceny działalności merytorycznej lub postawy etycznej Ujeżdżacza, CKE może:

  • wysłać do Ujeżdżacza list pouczający;

  • skierować Ujeżdżacza na seminarium doszkalające;

  • wystąpić o wykreślenie Ujeżdżacza z listy;

  • skierować sprawę do organów dyscyplinarnych PZJ.

Zasady uzyskiwania tytułu ujeżdżacza
- profesjonalnego jeźdźca młodych koni