POLOWA PR��BA DZIELNO��CI KLACZY ��L��SKICH ORAZ PREMIOWANIE ��REBI��T RASY ��L��SKIEJ POD MATKAMI

Lista koni SADÓW 13.09.2015

 

Źrebaki pod matkami

 

 1. CYNA (Elbi – Caryca), wł. Bartłomiej Nędza
 2. DIABLO (Elbi – Dolores), wł. Bartłomiej Nędza
 3. BONGO „T” (Wulkan – Borówka), wł. Zuzanna Tkaczyk
 4. HARIBO (Wulkan – Heksa), wł. Adam Strzelczyk
 5. HELA (Wulkan – Hawana), wł. Adam Strzelczyk
 6. RUSAŁKA (Wulkan – Rosa), wł. Adam Strzelczyk
 7. RAPTUS (Wulkan – Rakieta), wł. Mariusz Grzechac
 8. ROY (Irys – Roksana), wł. Łukasz Drewniak
 9. LORD LIF (Lokaut – Livonia), wł. Sławomir Królik
 10. MAĆKO (Lokaut – Miecia), wł. Wojciech Michalak
 11. LEON (Basior – Lena), wł. Daniel Kuc
 12. LALKA (Wulkan – Laki), wł. Lech Norman
 13. AMIRA (Jarsen – Ara), wł. Sebastian Kwoczała
 14. FREON (Biegun – Fabia), wł. Rafał Mężyk
 15. DUKAN (Libero – Dahlia), wł. Kamil Gawęda
 16. BACHMAT (Remi – Beti), wł. Krzysztof Gawęda
 17. PENSJA (Remi – Pytia), wł. Janusz Ślusarczyk
 18. AMAZONKA (Wulkan – Afera), wł. Jacek Kazior
 19. REGAN ( Len-Rona ) wł. Pączko Tadeusz
 20. DELICJA (Wulkan – Drosia), wł. Gabriel Żurek
 21. LANSDORFF (Haszysz – Lansonia), wł. Daniel Kluska
 22. LOKIS (Alger - Lena) - wł. Teodor Fajlert

 

Klacze do polowej zaprzęgowej próby dzielności:

 

 1. CISA (Beskid – Caryca), wł. Zbigniew Nędza
 2. LENA (Bevento – Lotna), wł. Daniel Kuc
 3. LAKI (Rydwan – Lena), wł. Lech Norman
 4. FABIA (Arsenał – Fala), wł. Rafał Mężyk
 5. BETI (Puzon – Balba), wł. Krzysztof Gawęda
 6. RONA ( Probus-Remiza ) wł,. Pączko Tadeusz
 7. ELIZA (Rydwan – Elza), wł. Józef Berak
 8. RAKIJA ( Harnaś-Rumba) wł. Józef Poloczek
 9. MALAGA (Szach - Malwa) wł. Łukasz Koss

REGULAMIN
SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH POD NAZWĄ CZEMPIONAT ŹREBIĄT RASY ŚLĄSKIEJ POD MATKAMI


Organizatorzy:
TKHK Pawonków-Lubliniec
Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
Data i miejsce: 13 września 2015r. Sadów.
Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.
W Czempionacie mogą brać udział źrebięta rasy śląskiej pod matkami, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.
Konie będą oceniane w następującej klasie:
Źrebięta rasy śląskiej pod matkami
Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
Ocena źrebiąt rocznika 2015.
Źrebięta pod matkami prezentowane są w ręku, puszczone luzem lub przypięte do matki.
W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 5 pkt.( z dokładnością do 0,5 pkt.) za następujące elementy:
typ,
budowa,
zdrowie
ruch
W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:
typ
budowa
O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.


Wybór Młodzieżowego Czempiona Źrebiąt Rasy Śląskiejpod Matkami.
Źrebięta, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasie I kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Źrebiąt pod Matkami. Wyboru Czempiona i Wiceczempiona dokonuje, co najmniej trzyosobowa Komisja Sędziowska drogą głosowania spośród koni wyprowadzonych na plac.
Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych klasach.
Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni oraz dotacji przedmiotowych MRiRW.
Nagrody pieniężne przyznawane z funduszu hodowlanego PZHK zgodnie z zasadami przyznawania puli premii hodowlanych PZHK wypłacane będą tylko członkom Okręgowych Związków Hodowców Koni.
Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
Zasady prezentacji koni
Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu
Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu
Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.


REGULAMIN
POLOWEJ PRÓBY ZAPRZĘGOWEJ KLACZY
RASY ŚLĄSKIEJ
Klacze mogą być poddawane polowej próbie dzielności po ukończeniu 3 roku życia. W przypadku stacjonarnego treningu w Zakładzie Treningowym kwalifikacja następuje w wieku min. 33 miesięcy, a klacz ma prawo zdawać próbę dzielności do końca roku kalendarzowego, w którym skończy 5 lat. W przypadku klaczy 5-letnich i starszych wynik polowej próby dzielności zostaje obniżony o 5 %


W obecności Komisji Oceny właściciel z pomocnikiem zaprzęgają klacz do dwuosiowego, lekkiego, ogumionego wozu z dyszelkami. W zaprzęgu klacz rusza stępa i na odcinku 200 m jest oceniana przez komisję. Po zawróceniu stępem w oznaczonym miejscu klacz pokonuje kłusem odcinek 200 m, również oceniany przez komisję. Po zatrzymaniu należy ruszyć stępem.
Komisja dokonuje oceny klaczy wg tabeli:


Cecha
Punkty maksym.
Mnożnik
Wynik
charakter i zachowanie się
10
2x
20
Styl ruszenia, zatrzymanie, nieruchomość
10
2x
20
stęp
10
3x
30
kłus
10
3x
30
RAZEM
Klacz zdaje próbę, o ile uzyska co najmniej 60 pkt.


Oceny:
90 - 100 - wybitna
80 - 89 - bardzo dobra
70 - 79 - dobra
60 - 69 - dostateczna


Klacz, która nie zdała próby dzielności, ma prawo do jej powtórzenia.