Kwalifikacje mło­dych ogie­rów hucul­skich 2015

Do kwa­li­fi­ka­cji można przed­sta­wić ogiery uro­dzone do dnia 31 maja 2013 r. Ogiery należy zgła­szać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośred­nic­twem wła­ści­wych OZHK/WZHK do dnia 11 wrze­śnia 2015 r., poda­jąc:

  • nazwę i numer iden­ty­fi­ka­cyjny ogiera;
  • aktu­alny tele­fon kon­tak­towy do wła­ści­ciela ogiera;
  • wstępną boni­ta­cję ogiera;
  • 3 pod­sta­wowe wymiary ogiera.

W godzi­nach 700-930 prze­wi­dziana jest obo­wiąz­kowa iden­ty­fi­ka­cja oraz mie­rze­nie zgło­szo­nych wcze­śniej do PZHK koni. Bezpośrednio po oce­nie, ogiery zakwa­li­fi­ko­wane mogą zali­czać wstępną próbę polową. Przypominamy jed­no­cze­śnie, że od dnia 1 maja 2014 r. przy wpi­sie do księgi stad­nej ogiera, który zali­czył zasad­ni­czą próbę dziel­no­ści, nie jest wyma­gana próba wstępna.

Informujemy rów­nież, że zgod­nie z Uchwałą Zarządu Głównego, wła­ści­ciele ogie­rów rasy hucul­skiej przed­sta­wia­nych do wpisu do księgi stad­nej zobli­go­wani są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 25 wrze­śnia 2015 r. (pią­tek) opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wyso­ko­ści 100 zł za każ­dego ogiera zgło­szo­nego do kwa­li­fi­ka­cji. Na prze­le­wie należy nanieść adno­ta­cję „Zgłoszenie ogiera hucul­skiego”. W przy­padku wyco­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogiera na kwa­li­fi­ka­cję (bez względu na przy­czynę) opłata kwa­li­fi­ka­cyjna nie będzie zwra­cana.
Możliwe jest zgło­sze­nie ogiera i ure­gu­lo­wa­nie opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 25 wrze­śnia 2015 r. W takim przy­padku opłata kwa­li­fi­ka­cyjna wynosi 200 zł i musi być wpła­cona naj­póź­niej do 16 paź­dzier­nika 2015 r. do godz. 1400 (decy­duje data zaksię­go­wa­nia wpłaty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK potwier­dze­nia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­niane. Brak wpłaty spo­wo­duje nie­uję­cie ogiera w kata­logu i nie­do­pusz­cze­nie do kwalifikacji.

Informujemy jed­no­cze­śnie, że w dniu 20 paź­dzier­nika 2015 r. (wto­rek) w Tarnowie - Klikowej prze­wi­dziana jest próba dziel­no­ści dla koni rasy hucul­skiej. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prze­śle szcze­gó­łowe pro­po­zy­cje próby w ter­mi­nie późniejszym.