��l��skie konie wygrywaj�� Mistrzostwa ��wiata!

Pierwszy raz w histo­rii odbyły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wało 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych - 5-, 6- i 7-laktów. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szyli z pol­skimi końmi do węgier­skiego Mezohegyes.

5 z sze­ściu koni zakwa­li­fi­ko­wało się do Finałów Mistrzostw Świata. Wszystkie rasy śląskiej:

  • Powożony przez Weronikę Kwiatek 5-letni ogier Imbred śl. (Pikolo śl. - Izyda / Mundial śl.), hodowli i wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Ogier zajął osta­tecz­nie 4 miej­sce, a przez sędziów okrzyk­nięty został ślą­skim Totilasem, co zawdzię­cza ponad­prze­cięt­nej ela­stycz­no­ści szcze­gól­nie kłusie.
  • Powożone przez Bartłomieja Kwiatka:
    • 6-letni ogier Bazyli śl. (Lokan śl. - Bazylia / Palant śl.), hod. SO Książ, wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Bazyli został pierw­szym Mistrzem Świata w kate­go­rii 6-laktów! Za przy­dat­ność i per­spek­tywę na przy­szłość dosta­wał ocenę 9!
    • 6-letnia klacz Frezja śl. (Regiment śl. - Fuksja / Jogurt śl.), hod. SO Książ i wła­sno­ści Grzegorza Świątka została srebrną meda­listką Mistrzostw Świata w kate­go­rii 6-latków.
    • 7-letni ogier Sonet śl. (Dastin xx. - Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wła­sność OHZ Kamieniec Ząbkowicki, który upla­so­wał się w moc­nej stawce 7-latków na 4 miej­scu!
    • 7-letnia klacz Lawenda śl. (Arabetto śl. - Lokana / Glockner old.), hod. SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Klacz zajęła 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji końcowej.

To ogromny suk­ces pol­skiej hodowli i sportu! Bartłomiej i Weronika Kwiatek zapre­zen­to­wali wybitne konie, które na równi wal­czyły z końmi nie­miec­kimi i holen­der­skimi, poko­nu­jąc je w kilku kla­sy­fi­ka­cjach! To wspa­niały wynik i pewien prze­łom, który poka­zuje, że konie hodo­wane w Polsce to konie z czo­łówki świa­to­wej. Każda kate­go­ria była repre­zen­to­wana przez pol­skich zawod­ni­ków, któ­rzy w każ­dej z nich zajęli wyso­kie lokaty.

Wyniki: http://hippoevent.at

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach serdecznie gra­tu­luje hodow­com, wła­ści­cie­lom i zawod­ni­kom niniej­szych koni!