CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH RASY ŚLĄSKIEJ ORAZ TOWARZYSKIE ZAWODY W POWOŻENIU W RAMACH CYKLU O PUCHAR PREZESA ŚOZHK KATOWICE W PORĘBIE - 25-26 CZERWCA 2016r.

REGULAMIN

SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH POD NAZWĄ CZEMPIONAT KONI ROCZNYCH I DWULETNICH RASY ŚLĄSKIEJ.

 

 1. Organizatorzy:
  Terenowe Koło Hodowców Koni Strzelce Opolskie

Urząd Miasta i Gminy Leśnica

Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

 1. Data i miejsce: 25 czerwca 2016 Poręba.

 2. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.

 3. W czempionacie mogą brać udział konie roczne i dwuletnie rasy śląskiej, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.

Konie będą oceniane w następujących klasach:

 1. Ogiery dwuletnie rasy śląskiej

 2. Ogiery roczne rasy śląskiej

 3. Klacze roczne rasy śląskiej

 4. Klacze dwuletnie rasy śląskiej

Minimalna stawka do rozegrania czempionatu w klasie to 4 sztuki

 1. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3-5 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 2. Ocena koni roczników 2014 i 2015.

  1. ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,

  2. konie prezentowane są w ręku.

  3. w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy (z dokładnością do 0,5 pkt.):

   • typ,

   • pokrój,

   • stęp,

   • kłus,

   • wrażenie ogólne (w tym kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu).

Skala ocen:

 

10 pkt. - doskonała

5 pkt. - mierna

9 pkt. - bardzo dobra

4 pkt. - niedostateczna

8 pkt. - dobra

3 pkt. - prawie zła

7 pkt. - zadawalająca

2 pkt. - zła

6 pkt. - dostateczna

1 pkt. - bardzo zła

 

W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych kolejno za:

 • typ

 • pokrój

O ile i ta ocena będzie równa o kolejności decyduje Komisja Oceny.

 1. Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni Rasy Śląskiej

Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach l i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach. Wyboru Czempiona dokonuje, co najmniej trzyosobowa Komisja Sędziowska drogą głosowania spośród koni wyprowadzonych na plac. Po wskazaniu konia otrzymującego tytuł Czempiona, Komisja dokonuje wyboru Wiceczempiona spośród pozostałych koni zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na ringu. Organizatorzy przewidują nagrody za zdobycie tytułu Czempiona i Wiceczempiona oraz nagrody za uzyskane lokaty w poszczególnych klasach z funduszy MRiRW i PZHK.

 1. Konie dowiezione na czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie,

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.

Nagrody pieniężne są przyznawane z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni oraz MRiRW.

 

Podstawą wypłacenia nagród finansowych jest opłacenie składki członkowskiej za rok 2016 do dnia rozpoczęcia Czempionatu oraz wskazanie numeru konta bankowego, na które ma być przelana kwota.W przypadku nie dopełnienia w/w formalności Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni może odstąpić od wypłacenia nagrody.

XI Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej -10.07.2016

Członkowie Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni proszeni są o zgłaszanie koni do biura tut. Związku w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest natychmiastowe wpłacenie kwoty 100 zł od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy śląskiej. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK!!!

Boksy będą przygotowane od dnia 09.07.2016 r. (sobota ).

Wystawione koniem muszą być zaszczepione przeciwko grypie przy czym szczepienie musi nastąpić min. 10 dni przed przybyciem na miejsce pokazu.
Konie bez ważnych szczepień (obowiązkowo wpisanych w paszport) oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w pokazie.

Oceny koni dokona Komisja powołana przez organizatorów składzie 4 osób:

Po zakończeniu oceny Komisja sporządzi protokół i poda wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 

W ocenie koni Komisja będzie stosować skalę od 1 do 10 punktów, osobno za:
typ, pokrój, stęp, kłus, kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy.
Oceniane konie będą pokazywane na trójkącie: w ręku, w stępie i w kłusie. Ocena będzie podawana do publicznej wiadomości po prezentacji każdego konia. O kolejności zajętych miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. Przy równej liczbie punktów o wyższym miejscu decyduje wyższa nota kolejno za:

typ pokrój, ruch, kondycja pielęgnacja i przygotowanie do wystawy.

Dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (09.07.2016r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) w godzinach 8:00-9:00 w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania numerów startowych oraz katalogu.

O 19:30 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.