WST��PNA KWALIFIKACJA OGIER��W DO (PRESELEKCJA) TRENINGU WIERZCHOWEGO ORAZ DO WPISU DO W��A��CIWEJ KSI��GI HODOWLANEJ ��� UD��RZ 26.04.2018

1
Terminy kwalifikacji i próby dzielności ogierów w 2018 r.
Rodzaj próby
Miejsce kwalifikacji
Data kwalifikacji
Data próby
Ogiery szlachetne – (trening wierzchowy lub zaprzęgowy)
Leszno
15-16.05.
23-24.10.* (próba wierzchowa)
12-13.10. ZT Książ (próba zaprzęgowa)
SO Białka
29-30.05.
*m-ce próby dzielności zostanie podane po rozpoczęciu treningu
Uwaga: Warunkiem organizacji kwalifikacji w ww. wymienionych miejscach jest zgłoszenie co najmniej 20 ogierów; ogiery szlachetne, zgłaszane do stacjonarnego treningu zaprzęgowego w ZT Książ, są kwalifikowane na podobnych zasadach jak ogiery do polowej próby wierzchowej (badanie weterynaryjne, ocena bonitacyjna, liniowa oraz ruch luzem). Ogiery szlachetne zakwalifikowane wstępnie do treningu zaprzęgowego muszą zostać przedstawione w dniach 16-17.08. w ZT Książ (badanie weterynaryjne ogólne, przygotowanie ogiera do pracy w zaprzęgu).
Kwalifikacja do treningu wierzchowego/zaprzęgowego
Do kwalifikacji można przedstawić ogiery rocznika 2014 oraz rocznika 2015 urodzone do 15 października następujących ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, trakeńskiej (urodzone w Polsce) oraz hodowli zagranicznej z listy WBFSH, zaakceptowane przez odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych.
Zgłoszenia i opłaty (trening wierzchowy lub zaprzęgowy)
Przed oficjalną kwalifikacją ogiery muszą zostać ocenione na terenie właściwego OZHK/WZHK przez powołaną w tym celu Komisję (kwalifikacja wstępna).
Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK. Kwalifikacje wstępne odbędą się w poszczególnych OZHK/WZHK w terminach wyznaczonych przez OZHK/WZHK.
Ogiery zakwalifikowane wstępnie przez OZHK/WZHK, muszą zostać zgłoszone przez OZHK/WZHK do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2018 r. wraz z wstępną oceną bonitacyjną.
Właściciele ogierów zobligowani są do zgłoszenia ogiera i uiszczenia, najpóźniej do 27 kwietnia 2018 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 360 zł za każdego ogiera zgłoszonego do treningu. W przypadku ogierów zgłoszonych przez właścicieli nie będących tzw. MŚP opłata kwalifikacyjna wynosi 770 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do treningu”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
W przypadku nie potwierdzenia wpłaty za zgłoszenie minimum 20 ogierów w danym miejscu kwalifikacji, pozostałe ogiery zostaną poddane ocenie w miejscu kwalifikacji gdzie zgłoszono co najmniej 20 ogierów.
PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do kwalifikacji bezpośrednio od właścicieli.
2
UWAGA! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 27 kwietnia 2018 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna za ogiera wynosi 720 zł w przypadku właścicieli będących MŚP oraz 1540 zł w przypadku właścicieli nie będących MŚP i musi być wpłacona najpóźniej do 13 maja (kwal. w Lesznie) lub do 27 maja (kwal. w Białce) do godziny 12:00.
W zgłoszeniu ogiera do OZHK/WZHK należy podać jego nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko/nazwę, NIP, PESEL/REGON, serię i numer dowodu osobistego właściciela, podmiot wystawiający dokument, adres, numer telefonu kontaktowego) z adnotacją, że jest to zgłoszenie ogiera do treningu oraz deklarację, że w przypadku wstępnej kwalifikacji do treningu właściciel będzie zainteresowany wykonaniem w miejscu kwalifikacji zdjęć RTG i badania w kierunku porażenia krtani. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami ogierów zakwalifikowanych do treningu.
Ogiery hodowli zagranicznej
Ogiery zagraniczne (z właściwych ksiąg stadnych – patrz strona: www.pzhk.pl) muszą zostać zgłoszone do właściwego OZHK/WZHK oraz wpisane do bazy PZHK. Właściciel ogiera przy zgłoszeniu musi złożyć wniosek o wpis do Księgi Stadnej.
W celu zarejestrowania ogiera hodowli zagranicznej w polskiej bazie pracownik odpowiedniego OZHK/WZHK musi zidentyfikować konia, m. in. poprzez porównanie z opisem graficznym w jego paszporcie. Pracownik OZHK/WZHK wykonuje kserokopię stron z paszportu: z datą urodzenia i nazwą, z rodowodem i opisem oraz ze stroną z wpisanym polskim właścicielem i nazwą pod jaką został zarejestrowany koń. Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 6 i 7 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt właściciel ogiera jest zobowiązany przetłumaczyć powyższe dokumenty (sekcja 1) u tłumacza przysięgłego i wraz z oryginalnym dokumentem hodowlanym dostarczyć do OZHK/WZHK.
Badania markerów genetycznych
Ogiery wstępnie zakwalifikowane do treningu muszą mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach, najpóźniej do dnia 28 czerwca. W tym celu lekarz weterynarii pracujący na zlecenie PZHK pobiera krew lub włosy zakwalifikowanym ogierom i wysyła do analizy. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania wykaże niezgodność pary rodzicielskiej lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia pochodzenia po obojgu rodzicach, ogier nie zostanie zakwalifikowany do treningu.
UWAGA: Tylko zakwalifikowanym do treningu ogierom przysługuje dotacyjne badanie markerów genetycznych.
Zdrowie
Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
1. szczepienia podstawowe:
o pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
o drugie szczepienie – pomiędzy niż 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia;
3
2. szczepienie przypominające:
o pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
o szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
o kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
o każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
o koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe.
Każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.
W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nie zakwalifikowaniem ogiera do treningu.
W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe.
W przypadku wycofania ogiera lub rezygnacji z treningu właściciel musi niezwłocznie pisemnie powiadomić PZHK o tej decyzji.
Uwaga: na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie wad (łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna) oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).
Porażenie krtani, OCD
Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polskiego konia szlachetnego półkrwi nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia krtani. Każdy ogier zakwalifikowany wstępnie do treningu musi zostać poddany badaniu endoskopowemu, którego wynik w formie pisemnej, należy przesłać do PZHK najpóźniej do dnia 28 czerwca. W przeciwnym wypadku ogier nie zostanie zakwalifikowany do treningu. Badanie w kierunku porażenia krtani może wykonać lekarz z listy lekarzy PZHK lub można też je wykonać bezpośrednio po zakwalifikowaniu ogiera w miejscu kwalifikacji (na koszt właściciela, cena 110-150 zł. brutto).
Koszt wykonania zdjęć RTG i oceny pod kątem OCD to 800 zł.
Właściciel będący MŚP (-mikro, -małe, średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014) na kwalifikacji pokrywa maks. 30% kosztów wykonania zdjęć i oceny OCD – 240 zł (70% finansowane w ramach dotacji budżetowej), a właściciel nie będący MŚP – 100% kosztów.
Jeżeli właściciel (MŚP) zrobi zdjęcia RTG we własnym zakresie przed lub po kwalifikacji – płaci 240 zł, a po przedstawieniu faktury wystawionej przez lekarza weterynarii otrzymuje pośrednio dofinansowanie do 70% kosztów, ale nie więcej niż 600 zł. brutto. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie rachunku/faktury wystawionej na PZHK na kwotę maks. 600 zł. brutto.
Zdjęcia należy przesłać do PZHK najpóźniej do 15 czerwca.
4
Podczas 100-dniowego treningu polowego ogier nie ma prawa uczestniczyć w zawodach jeździeckich np. MPMK.
W zgłoszeniu prosimy zadeklarować czy dany ogier (w przypadku zakwalifikowania go do treningu) miałby być poddany bezpośrednio po kwalifikacji badaniu w kierunku porażenia krtani (pierwsze badanie), a następnie badaniu RTG kończyn. Związane jest to ze zgodą właściciela na poddanie ogiera sedacji.
W czasie kwalifikacji, podczas prezentacji w skokach luzem dopuszczone jest stosowanie na przednich nogach ochraniaczy o wymiarach do 30 cm. Stosowanie owijek na przednich lub tylnych kończynach nie jest dopuszczone.
Koszt i dofinansowanie treningu
Oficjalnie trening wierzchowy rozpoczyna się dnia 16 lipca i od tej daty będzie obowiązywała umowa z właścicielem ogiera oraz umowa z ośrodkiem prowadzącym trening, wskazanym przez właściciela.
W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej ogierów poddawanych polowemu treningowi wierzchowemu, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK kosztów takiego treningu w wysokości 5.850zł. brutto*
* dofinansowanie może być skierowane tylko do ośrodków prowadzących trening, wskazanych przez właścicieli ogierów; jeżeli właściciel ogiera trenuje ogiera samodzielnie nie może ubiegać się o dofinansowanie treningu; właściciele ogierów zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. muszą być mikro-, małymi- lub średnimi przedsiębiorcami (MŚP). W załączniku nr 1 do tego rozporządzenia jest opisana definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku SK/SO istotny jest zapis w załączniku nr 1 art. 3 ust. 4 („przedsiębiorstwa nie można uznać za MŚP, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy”).
PZHK nie dofinansowuje kosztów treningu ogierów, których właściciele nie są tzw. MŚP. Wszyscy właściciele ogierów zakwalifikowanych do treningu pokrywają koszty związane organizacją i obsługą tzw. testów połówkowych i próby dzielności w wysokości 2100 zł (właściciele będący MŚP) i 2.600 zł (właściciele nie będący MŚP).
Tabela kosztów kwalifikacji dla MŚP/DP (małe, średnie, mikro przedsiębiorstwa/duże przedsiębiorstwa), bez kosztów treningu
MŚP
DP
Wpisowe
360 zł.
770 zł.
Porażenie krtani
110-150 zł.
110-150 zł.
RTG/OCD/sedacja na kwalifikacji
240 zł.
800 zł.
Dofinansowanie
MŚP
DP
Do kosztów treningu
5.850 zł.
0
Do RTG/ OCD
max. 600 zł.
0
Terminy kwalifikacji
Leszno 15-16.05., godz. 8:00 (stajnie otwarte od 18.00 dzień przed kwalifikacją),
SO Białka* 29-30.05., godz. 8:00 (stajnie otwarte od 18.00 dzień przed kwalifikacją).
5
Program kwalifikacji
Wszystkie ogiery muszą zostać dowiezione do miejsca kwalifikacji najpóźniej na godzinę przed jej rozpoczęciem.
Ogiery są kwalifikowane w czterech grupach:
 Grupa A - ogiery ujeżdżeniowe
 Grupa B - ogiery skokowe
 Grupa C - ogiery tzw. zaawansowane w krew - min. 50% xx, oo lub xxoo, wszystkie ogiery małopolskie oraz ogiery wielkopolskie z rodowodami kwalifikującymi je do programu ochrony zasobów genetycznych.
 Grupa D – ogiery kwalifikowane do ZT zaprzęgowego. Preferowane będą ogiery maści: srokatej, izabelowatej, tarantowatej, ogiery rasy polski koń szlachetny półkrwi II dział, jak również wskazane przez Komisję kwalifikacyjną oraz ogiery wielkopolskie i małopolskie z rodowodami kwalifikującymi do programu ochrony zasobów genetycznych (OZG).
Kwalifikacja do poszczególnych grup odbywa się na podstawie analizy rodowodowej przeprowadzonej przez odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych (KKS) przy PZHK, na podstawie zgłoszeń. KKS może podjąć decyzję o niedopuszczeniu ogiera do kwalifikacji ze względów rodowodowych.
I dzień 8:00
a. Identyfikacja i pomiary zoometryczne (pracownik OZHK gospodarza i PZHK)
b. Badania weterynaryjne
c. Ocena na twardej nawierzchni – ocena punktowa oraz liniowa (sprawdzająca poprawność chodu - ocena postawy kończyn przednich i zadnich)
d. Ocena ruchu luzem po ósemce i skoków „w korytarzu” (w hali) metodą punktową i równolegle liniową.
Ogier przystępujący do oceny ruchu oraz skoków luzem musi być rozprężony. Po dwukrotnym okrążeniu hali dowolnym chodem jest kierowany przez obsługę na ósemkę, najpierw galopem, potem kłusem.
6
Po zakończeniu skoków w korytarzu Komisja ocenia stęp podczas prezentacji ogiera w ręku. Ruch po ósemce pozwala na ocenę równowagi, szybkości reakcji oraz zręczności ogiera.
II dzień 8:00
a. Druga ocena ruchu luzem po ósemce i skoków luzem w korytarzu (w hali) metodą punktową
b. Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja i ocena liniowa)
c. Wykonanie badania w kierunku porażenia krtani (ogiery zakwalifikowane)
d. Wykonanie zdjęć RTG kończyn* (ogiery zakwalifikowane)
*właściciel ogiera ma prawo dostarczyć pracownikowi PZHK wynik badań RTG kończyn (w odpowiednim formacie), 3 stopień OCD wyklucza z treningu (ocenia Komisja powołana przez PZHK). Ważność zdjęć wykonanych przed kwalifikacją to 1 rok.
1. Ocena skoków w korytarzu i ruchu luzem.
Ocena ruchu w stępie – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
Po zakończeniu skoków luzem, koń winien być prowadzony „w ręku” po długiej ścianie ujeżdżalni. Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi oraz zaangażowanie zadnich kończyn.
Ocena ruchu w kłusie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
Oceniane są następujące elementy: energia, długość wykroku, regularność, praca zadu i zginanie kończyn, rozluźnienie, praca grzbietu i szyi.
Ocena ruchu w galopie „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
Oceniane są następujące elementy: energia, regularność, lekkość przodu, zaangażowanie zadu, rozluźnienie, elastyczność stawów, praca grzbietu i szyi.
Ocena skoków „luzem” – od 1 do 10 pkt. (co 0,5 pkt.)
W wyjątkowych przypadkach ogier może być puszczany w kombinację „z ręki”. Na każdej wysokości powinien wykonać 2-3 skoki (skok ze zrzutką, zatrzymaniem lub puknięciem powinien być powtórzony). W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o dodaniu wskazówki w kombinacji. Skoki w korytarzu odbywają się wg następującego schematu: 6 m od krótkiej ściany wskazówka + koperta (2,8 – 3,0 m od wskazówki) – 6,5 – 7,2 m stacjonata 40-70 cm – 6,8-7,5 m stacjonata/okser/ doublebarre (maks. szer. i wys. 140 cm).
Oceniane są następujące elementy: rozwaga i sposób podejścia do przeszkody; ułożenie głowy i szyi; siła odbicia i szybkość oderwania przednich kończyn od podłoża; ułożenie głowy, szyi i kłody podczas skoku (baskil); umiejętność złożenia przednich kończyn i otworzenia zadu; równomierność prowadzenia przednich kończyn; dynamika skoku; elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku.
Warunki uzyskania kwalifikacji do 100-dniowego treningu przed polową próbą dzielności (po pozytywnej ocenie rodowodu):
 Wszystkie ogiery - bonitacja min. 78 pkt + pozytywna ocena na twardej nawierzchni
 Grupa A - śr. arytm. z ocen za: stęp, kłus i galop luzem min. 7,5 pkt. (każda cecha min. 6,8 pkt)
 Grupa B - śr. arytm. z ocen za: skoki luzem i galop min. 7,5 pkt. (skoki luzem min. 7,5 pkt)
7
 Grupa C - śr. arytm. z ocen za: skoki luzem, stęp, kłus i galop luzem min. 7,2 pkt. (każda cecha min. 6,0 pkt)
 Grupa D - śr. arytm. z ocen za: stęp, kłus, galop luzem min. 7,0 pkt. (ogiery tzw. maści kolorowych – min. 6,0 pkt.) (kwalifikacja do ZT zaprzęgowego)
2. Po każdym z punktów powyższego programu Komisja może zadecydować o niedopuszczeniu ogiera do kolejnego etapu. Ogier musi być oceniony we wszystkich elementach próby, żeby być zakwalifikowanym do 100-dniowego treningu polowego.
Po zakończeniu oceny komisja ogłasza werdykt dla każdego ogiera osobno, odnośnie jego zakwalifikowania do treningu.
3. Ogier u którego lekarz PZHK weterynarii stwierdzi kulawiznę lub nieregularność chodu, po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej, zostanie wycofany z kwalifikacji.
Komisyjna kontrola treningu
1. Obowiązkowa kontrola komisyjna odbywa się po około 60 dniach od rozpoczęcia treningu, w miejscu treningu ogiera lub miejscu wyznaczonym przez PZHK. Ogier, który nie zostanie przedstawiony do kontroli w żadnym z wyznaczonych miejsc, zostaje wykluczony z treningu, a umowa z właścicielem rozwiązana.
2. Stopień wytrenowania i przygotowania ogiera do próby dzielności ocenia minimum 1 przedstawiciel Komisji Kwalifikacyjnej.
3. Ogiery muszą być obowiązkowo zaprezentowane w ręku na twardej nawierzchni, pod siodłem w ruchu (wszystkie grupy) oraz skokach z kłusa - grupa B i C). Podczas prezentacji wierzchem obowiązuje: wędzidło grube, dwuczęściowe lub z łącznikiem, dopuszczalne oliwkowe. Nachrapnik klasyczny - angielski, hanowerski lub kombinowany. Dopuszczalna długość palcata do 75 cm z rękojeścią. Dopuszcza się ochraniacze na kończyny przednie. Przedstawiciel Komisji jest zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości dopasowania rzędu końskiego. Ogier pod siodłem musi poruszać się płynnie i spokojnie w trzech chodach. Oprócz tego ocenie podlega ogólny stan zdrowia, kondycja i pielęgnacja ogiera.
4. Przedstawiciel komisji sporządza protokół oraz ewentualnie krótki materiał video obejmujący pracę ogiera pod siodłem w każdym z chodów.
5. Dodatkową kontrolę warunków treningu mogą przeprowadzić inne osoby upoważnione przez PZHK.
6. Negatywna ocena w wyniku kontroli może skutkować niedopuszczeniem ogiera do kolejnego etapu!
Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn, zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu ogiera, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.
UWAGA!! Zmiany w zasadach polowej próby dzielności
Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż wspólną decyzją Komisji Ksiąg Stadnych koni ras szlachetnych: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi, tegoroczna kwalifikacja do polowej próby dzielności ogierów zostanie przeprowadzona wiosną, a próba - jesienią. Ubiegłoroczny regulamin uległ nieznacznym zmianom, które zostały uwzględnione w powyższym komunikacie. Jedyną
8
poważną zmianę może stanowić dyskutowane jeszcze przez Komisje wprowadzenie elementu próby terenowej dla ogierów grupy C (dla ogierów z predyspozycjami do WKKW).
Zmiany w zasadach kwalifikacji ogierów oraz przeprowadzania oceny ich wartości użytkowej czekają nas jednak w sezonie 2019. Na wniosek Prezesa PZHK – Pawła Mazurka, kwalifikacja młodych 2,5-letnich ogierów (min. 27 miesięcy) do treningu polowego przeprowadzona zostanie późną jesienią 2018 r., a obejmować będzie ruch luzem, skoki luzem oraz ocenę bonitacyjną. Ogiery zakwalifikowane do jesiennego treningu, po potwierdzeniu pochodzenia na podstawie badań markerów genetycznych DNA oraz wykluczeniu porażenia krtani i osteochondrozy, uzyskają wpis do księgi stadnej oraz prawo krycia klaczy do czasu zakończenia treningu i zaliczenia próby dzielności jesienią 2019 r. Dodatkowa kwalifikacja, dla ogierów nieprzedstawionych jesienią, przeprowadzona zostanie wiosną 2019 r. na tych samych zasadach. Właścicieli zainteresowanych kwalifikacją prosimy o śledzenie informacji dostępnych na stronie www.pzhk.pl.
Zgodnie z ustaleniami Komisji Ksiąg Stadnych 2018 rok jest ostatnim, w którym do kwalifikacji do polowego treningu wierzchowego mogą zostać przedstawione ogiery 4-letnie. Od 2019 roku możliwe będzie zgłaszanie do kwalifikacji wiosennej ogierów 3-letnich oraz do kwalifikacji jesiennej ogierów 2,5-letnich.