Procedura

wydawania przez Instytut Zootechniki

 

Zaświadczenia o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych

 

wydawane Posiadaczom koni w celu załączenia do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowej w ramach pakietu GOI - ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich (obowiązuje od 16.06.2005r)

 

I.       Warunki otrzymania Zaświadczenia:

1.      Posiadanie stada koni rasy lokalnej (konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń śląski) objętego oceną wartości użytkowej, o liczebności samic wpisanych do ksiąg, co najmniej 3 klacze tej samej rasy.

2.      Zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu ochrony zasobów genetycznych z Polskim Związkiem Hodowców Koni.

 

II.     Tryb postępowania przy kwalifikowaniu stada do uczestnictwa w programie ochrony oraz wydawaniu Zaświadczenia:

Kwalifikacja stad i zwierząt do udziału w programie ochrony jest dokonywana przez Polski Związek Hodowców Koni / Okręgowy Związek Hodowców Koni i zatwierdzana przez Instytut Zootechniki po zaopiniowaniu przez Grupę Roboczą d/s. ochrony zasobów genetycznych koni. Kwalifikacja dokonywana jest w jednym terminie w danym roku kalendarzowym.

1.    Posiadacz klaczy spełniających warunki uczestnictwa w programie ochrony, zgłasza je do właściwego dla miejsca utrzymania koni Okręgowego Związku Hodowców Koni. Związek dokonuje weryfikacji i kwalifikacji zgłoszonych klaczy i potwierdza posiadaczowi Wykaz klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie (zgodnie z załączonym wzorem).

Termin uzyskania potwierdzonych Wykazów w Okręgowych Związkach Hodowców Koni:

od 16 czerwca do 15 sierpnia każdego roku.

2.      Posiadacz przesyła do Instytutu Zootechniki komplet dokumentacji:

·                    wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu klaczy zamieszczonych w wykazie programem ochrony zasobów genetycznych;

·                    potwierdzony przez OZHK Wykaz klaczy zakwalifikowanych do programu {Wykaz jest ważny l miesiąc);

·                    kopie świadectw wpisu do księgi (prawa i lewa strona) każdej klaczy -uwierzytelnione przez OZHK;

·                    kopie rodowodów (do trzeciego pokolenia) zgłaszanych klaczy (uwierzytelnione przez OZHK ksero: z paszportu lub karty klaczy lub dowodu urodzenia).

Termin przesyłania pełnej dokumentacji do Instytutu Zootechniki

ul. Krakowska l, 32-083 Balice

 

od 16 czerwca do 31 sierpnia każdego roku.


3                  Wnioski posiadaczy koni zawierające pełny komplet wymaganych dokumentów są sprawdzane przez koordynatora Instytutu Zootechniki pod kątem spełnienia wymagań uczestnictwa w programie ochrony oraz są przedstawiane do ostatecznej akceptacji na spotkaniu Grupy Roboczej d/s. ochrony zasobów genetycznych koni.

Termin rozpatrywania i akceptacji wniosków: wrzesień każdego roku.

4.       Koordynator Instytut Zootechniki przesyła do Posiadacza klaczy oraz do właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni zatwierdzone Wykazy koni zakwalifikowanych do programu ochrony.

Zwierzęta, które nie zostały zakwalifikowane, nie są obejmowane programem ochrony.

Termin wysyłania zaakceptowanego wykazu:

3 tygodnie po spotkaniu Grupy Roboczej dotyczącym kwalifikacji zwierząt i stad do programu.

 

5.       Okręgowy Związek Hodowców Koni zawiera z Posiadaczem klaczy umowę dotyczącą realizacji programu ochrony zasobów genetycznych i przesyła kopię podpisanej umowy do koordynatora IZ na adres:

Instytutu Zootechniki ul. Krakowska l, 32-083 Balice.

 

6.       Koordynator IZ wystawia Zaświadczenie o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych i przesyła je do Posiadacza koni, a kopię do właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni.

Termin przesłania zaświadczenia: 14 dni od daty otrzymania kopii podpisanej umowy.

Zadania w obrębie pakietu ochrony lokalnych ras zwierząt gospodarskich realizowane są w cyklach rocznych od l marca do końca lutego następnego roku, za który to okres liczone są stany średnioroczne klaczy. Średnioroczny stan klaczy ustala się, co 12 miesięcy jako iloraz sumy liczby klaczy w pierwszym dniu każdego miesiąca (obliczonej przez okres 11 miesięcy) i liczby tych miesięcy. Ustalanie średniorocznego stanu klaczy rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczęto realizację pakietu (l marca). Posiadacz powinien utrzymywać w tym okresie wszystkie zakwalifikowane do programu klacze. Wprowadzenie dodatkowych klaczy lub zamiana klaczy możliwa jest tylko po zakończeniu rocznego cyklu realizowania zadania, po uprzednim ich zakwalifikowaniu do programu ochrony. Jedynie w przypadku udokumentowanych przez urzędowego lekarza zdarzeń losowych (padnięcie, ubój z konieczności) możliwe jest wprowadzenie w trakcie realizacji rocznego zadania, w zamian za nie nowych klaczy, po uprzednim zakwalifikowaniu ich do udziału w programie.