Procedura ubiegania się o przyznanie płatności rolno-środowiskowych

w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolno-środowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

Konie

 

I. Wymagania ogólne ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności:

 

1. Posiadanie co najmniej jednohektarowego gospodarstwa rolnego i przestrzeganie podstawowych wymagań w gospodarstwie rolnym

 

2. Posiadanie co najmniej 2 klaczy (od 2008 r.), wpisanych do księgi głównej, jednej z ras chronionych, zakwalifikowanych do programu ochrony

 

3. Poddawanie klaczy ocenie wartości użytkowej, zgodnie z załącznikiem do programów ochrony dla poszczególnych ras

 

4. Realizowanie programu ochrony, w tym szczególnie krycie klaczy ogierami z puli ogierów wskazanych do krycia w stadach zachowawczych

 

5. W każdych dwóch kolejnych latach objęcia programem, uzyskanie od klaczy odchowanego do wieku dwóch miesięcy źrebięcia, ocenionego w 20-pkt. skali na co najmniej 14 pkt., potwierdzone przez OZHK na Wykazie źrebiąt (wzór w załączeniu)

 

 

Rasy koni uczestniczące w programach ochrony

huculska, konik polski, małopolska, śląska, wielkopolska, zimnokrwista w typie sokólskim, zimnokrwista w typie sztumskim.

 

II. Procedura ubiegania się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowej w ramach pakietu „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”

 

1. Posiadacz klaczy musi opracować plan działalności rolno-środowiskowej przy pomocy upoważnionego doradcy rolnośrodowiskowego

 

2. Posiadacz klaczy musi uzyskać Zaświadczenie o objęciu stada zwierząt ras lokalnych programem ochrony zasobów genetycznych, wydawane przez Instytut Zootechniki-PIB

 

3. Złożenie przez posiadacza koni w terminie przewidzianym Rozporządzeniem MRiRW wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowej (wraz z Zaświadczeniem) w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

III. Procedura wydawania przez Instytut Zootechniki-PIB Zaświadczenia o objęciu stada koni ras zagrożonych programem ochrony zasobów genetycznych

 

Zaświadczenie wydawane jest Posiadaczowi koni ras zagrożonych w celu dołączenia do wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowej.

 

Warunki otrzymania Zaświadczenia

 

1. Posiadanie stada koni rasy zagrożonej, poddanych ocenie wartości użytkowej, o liczebności samic wpisanych do ksiąg głównych, co najmniej 2 klacze tej samej rasy (od 2008 r.)

 

2. Zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu ochrony zasobów genetycznych z Polskim Związkiem Hodowców Koni/Okręgowym Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym księgę)

 

3. Kwalifikacja stad i koni do udziału w programie ochrony dokonywana jest przez Polski Związek Hodowców Koni/Okręgowy Związek Hodowców Koni i zatwierdzana przez Instytut Zootechniki-PIB po zaopiniowaniu przez Grupę Roboczą ds. ochrony zasobów genetycznych koni. 

 

4.  Kwalifikacja dokonywana jest w jednym, określonym terminie w danym roku kalendarzowym

Klacze, które nie zostały zakwalifikowane, nie są obejmowane programem ochrony.

 

 

Tryb postępowania przy kwalifikowaniu stad i koni do uczestnictwa w programie ochrony oraz przy wydawaniu Zaświadczenia

 

1. Posiadacz klaczy, spełniających warunki uczestnictwa w programie ochrony, zgłasza je do właściwego dla miejsca utrzymania koni Okręgowego Związku Hodowców Koni, gdzie po kwalifikacji klaczy otrzymuje potwierdzony Wykaz klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie (wzór w załączeniu)

 

Termin składania Wykazów do Okręgowych Związków Hodowców Koni : do 31 października każdego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu

      

 

2. Posiadacz przesyła do Instytutu Zootechniki-PIB komplet dokumentów:

 

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z podanym dokładnym adresem (łącznie z  województwem i powiatem) i nr kontaktowym telefonu (wzór w załączeniu)

 

- Podpisany przez Posiadacza klaczy i zakwalifikowany przez OZHK Wykaz klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie (Wykaz jest ważny 1 miesiąc) (wzór w załączeniu)

 

- Kopie świadectw wpisu do księgi (przód i tył) każdej zgłaszanej klaczy

 

- Kopie paszportów (od 3 do 8 str.) każdej zgłaszanej klaczy

           

Wszystkie kserokopie mają być uwierzytelnione przez OZHK

 

Termin przesłania do Instytutu Zootechniki – PIB kompletu dokumentów:

 do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu

 

3. Wnioski posiadaczy klaczy zawierające komplet wymaganych dokumentów są sprawdzane przez koordynatora w Instytucie Zootechniki-PIB pod kątem spełnienia wymagań uczestnictwa w programie ochrony, a następnie przedstawiane do zaopiniowania przez Grupę Robocza ds. ochrony zasobów genetycznych koni.

             

4. Koordynator w Instytucie Zootechniki-PIB przesyła do Posiadacza klaczy oraz do właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni kopie zatwierdzonych Wykazów klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony.

           

Termin wysyłania zaakceptowanych Wykazów klaczy: 2 tygodnie po spotkaniu Grupy Roboczej dotyczącej kwalifikacji stad i koni do programu          

  

5. Okręgowy Związek Hodowców Koni zawiera z Posiadaczem klaczy umowę dotyczącą realizacji programu ochrony zasobów genetycznych i przesyła jej uwierzytelnioną kopię do właściwego Koordynatora do Instytutu Zootechniki-PIB.

 

Termin podpisania umowy i przesłania jej do Instytutu Zootechniki – PIB:

do 15 lutego każdego roku rozpoczynającego uczestnictwo w programie

 

6. Koordynator w Instytucie Zootechniki-PIB po otrzymaniu kopii umowy wystawia Zaświadczenie o objęciu stada zwierząt ras zagrożonych programem ochrony zasobów genetycznych i przesyła je do Posiadacza klaczy oraz kopię do właściwego Okręgowego Związku Hodowców Koni.

 

Termin przesłania Zaświadczenia:

14 dni od daty otrzymania podpisanej umowy

   

Ostateczny termin wystawienia Zaświadczenia przez Instytut Zootechniki – PIB, to ostatni dzień lutego roku rozpoczynającego uczestnictwo w programie, tak aby od 1 marca wszystkie zaakceptowane klacze mogły rozpocząć realizację programu.

 

           

IV. Procedura ubiegania się o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”

 

Zadania w obrębie pakietu ochrony lokalnych ras koni realizowane są w cyklach rocznych od 1 marca do końca lutego następnego roku, za który to okres liczone są stany średnioroczne klaczy, na podstawie wcześniej zaakceptowanego Wykazu klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie.

            Posiadacz klaczy zobowiązany jest przy składaniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o kolejną płatność dołączyć zaświadczenie o stanie średniorocznym wystawione przez OZHK.

           

            Średnioroczny stan klaczy ustala się co 12 miesięcy jako iloraz sumy liczby klaczy w pierwszym dniu każdego miesiąca (obliczonej przez okres 11 miesięcy) i liczby tych miesięcy (początek 1 marca każdego roku).

 

            Zaświadczenie o stanie średniorocznym Posiadaczowi klaczy wystawia Okręgowy Związek Hodowców Koni, przesyłając równocześnie drugi egzemplarz Koordynatorowi w Instytucie Zootechniki-PIB. 

    

Posiadacz klaczy jest zobowiązany do corocznego składania do akceptacji, do Koordynatora IZ-PIB aktualnego Wykazu wszystkich klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie (nawet jeżeli posiada te same klacze), ponieważ klacze kwalifikowane są co roku i co roku spisywany jest z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni aneks do umowy przesyłany niezwłocznie przez OZHK do Instytutu Zootechniki – PIB.

 

            Posiadacz powinien utrzymywać w tym okresie wszystkie zakwalifikowane do programu klacze. Wprowadzanie dodatkowych klaczy lub zamiana możliwa jest tylko po zakończeniu rocznego cyklu realizowanego zadania, po uprzednim ich zakwalifikowaniu do programu ochrony. W przypadku sprzedaży klaczy lub padnięcia posiadacz załącza Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w programie ochrony, potwierdzony przez OZHK (wzór w załączeniu).

 

            Jedynie w przypadku udokumentowanych przez urzędowego lekarza wet. zdarzeń losowych (padnięcie, ubój z konieczności) możliwe jest wprowadzenie w trakcie realizacji rocznego zadania nowych klaczy, po uprzednim ich zakwalifikowaniu.

           

            Wyjątek ten dotyczy również klaczy młodych, które w roku realizacji zadania otrzymują wpis do księgi (licencję). Po przejściu całej procedury kwalifikacji mogą być objęte programem ochrony, pod warunkiem, że zostały wcześniej zgłoszone, jako klacze proponowane, w obowiązującym terminie składania wykazów. Do stanu średniorocznego wchodzą od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie akceptacji Wykazu klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony przez Instytut Zootechniki-PIB.

 

            Na wszystkie klacze wchodzące w trakcie realizacji zadania Posiadacz klaczy musi spisać z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni aneks do umowy o objęciu tych klaczy programem ochrony zasobów genetycznych koni, której kopia musi być niezwłocznie przesłana przez OZHK do koordynatora w Instytucie Zootechniki – PIB.

           

 

Ostateczny termin składania kolejnych wykazów, to ostatni dzień lutego każdego kolejnego roku uczestnictwa w programie, tak aby od 1 marca wszystkie zaakceptowane klacze mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programów ochrony zasobów genetycznych koni, procedur oraz wzory formularzy znajdują się na stronie Instytutu Zootechniki - PIB: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/.

 

Informacje dotyczące programów hodowlanych dla koni poszczególnych ras, listy ogierów wskazanych do krycia w stadach zachowawczych oraz dane o Okręgowych Związkach Hodowców Koni znajdują się na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni: www.pzhk.pl/

           

Koordynator ds. ochrony zasobów genetycznych koni

dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona

Instytut Zootechniki – PIB

Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

32-083 Balice k/Krakowa

Tel.0 12 25 88 209, Fax. 0 12 25 88 143

E-mail:  iwrona@izoo.krakow.pl

 

 

Koordynator ds. ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych   

dr inż. Grażyna Polak

Instytut Zootechniki – PIB

Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Tel./Fax.0 22 623 10 56

E-mail:  Grazyna.Polak@minrol.gov.pl

 

 

Załączniki:

Wniosek posiadacza do IZ-PIB Balice (rasy: młp., śl., wlkp., hc, kp)

Wniosek posiadacza do IZ-PIB Warszawa ( rasa zimn. w typie sokólskim i sztumskim)

Oświadczenie o zmianie PROW-u

Wykaz klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie /Wykaz młodych klaczy proponowanych do uczestnictwa w Programie

Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w Programie

Wykaz źrebiąt urodzonych w dwóch kolejnych latach realizacji programu ochrony