HODOWCY I KONIE / PASZPORTY DLA KONI

SZANOWNY POSIADACZU KONIA ! SZANOWNY HODOWCO !

Wspólnie musimy sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zidentyfikowanie wszystkich koni w kraju i zaopatrzenie ich w paszporty. Taki wymóg musimy spełnić, ażeby wprowadzać do obrotu konie zgodnie z prawem. Każdy koń wyjeżdżający poza gospodarstwo musi być zaopatrzony w paszport. Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go Ustawa z dn. 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz. 450). W pozostałych gatunkach zwierząt gospodarskich zadanie oznakowania zwierząt powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku koni, zadanie to powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 1 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) będą identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK. PZHK dla ułatwienia Państwu uzyskania paszportu, działa poprzez 15 Wojewódzkich / Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) bliższych miejscu zamieszkania osób wnioskujących o paszport. Na końcu tej ulotki znajdą Państwo dokładny adres i telefon właściwego Związku.

Co zrobić, ażeby uzyskać paszport ?

Na ostatniej stronie tej ulotki jest zamieszczone „Zgłoszenie konia do rejestru". Należy to zgłoszenie wypełnić i przesłać na adres OZHK zamieszczony w lewym dolnym rogu strony zawierającej zgłoszenie. Więcej druków zgłoszeń można uzyskać u właściciela najbliższego punktu kopulacyjnego lub w oddziale powiatowym ARiMR. Po wpłynięciu zgłoszenia do OZHK właściwego dla miejsca stacjonowania koni, uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni, dokona opisu konia i pobierze za tę czynność oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę, która zostanie określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Potwierdzeniem pobranej kwoty będzie wystawiony kwit „Kasa przyjmie", opatrzony pieczęcią OZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę. Osoby, które zażądają faktury, otrzymają ją na podstawie tego kwitu. Posiadacz konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi posiadacz. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona. Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (Ustawa daje nam 60 dni) przygotujemy paszport dla Państwa konia i dostarczymy go zgodnie z Państwa decyzją. Paszport konia to 24 stronicowa książeczka zawierająca informację o kolejnych posiadaczach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu - jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy. Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna ostatnia część paszportu, w której posiadacz konia decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub/że tego nie chce. Ale uwaga! Decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zadecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie - dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi „Dowód urodzenia źrebięcia", dla koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z Ustawą zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 6 miesiąca życia. Zmiana posiadacza - paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie posiadacza konia. Informacje tam wpisane podpisują sprzedający i kupujący. Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni. Posiadacz konia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni faktu padnięcia, zgładzenia lub uboju konia i zwrócenia paszportu do OZHK, który dokonał ostatniego wpisu o zmianie posiadacza. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni. Koń, który został sprzedany za granicę, musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwego OZHK spoczywa na ostatnim polskim posiadaczu konia (w przypadku obcokrajowca, który jest posiadaczem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie). Konie sprowadzone z zagranicy, o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami Ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej, Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą. Uwaga! Zgodnie z Ustawą od 01.01.2005 r. w „Zgłoszeniu konia do rejestru" musi być podany numer identyfikacyjny ojca /odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy/ i matki zgłaszanego źrebięcia, a to oznacza, że do 31 grudnia 2004 wszystkie klacze i ogiery działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru Identyfikacyjnego. Do tej daty również wszystkie konie wprowadzane do obrotu, a przez to należy rozumieć także transport muszą posiadać paszporty. Czasu jest więc niewiele i dlatego z wyposażeniem konia w ten dokument nie należy zwlekać aby nie zamknąć sobie możliwości wyjechania z koniem poza obręb własnego gospodarstwa. Zgłoszenie należy przesłać pod adres:

KONTAKT

OKRĘGOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI
40-172 KATOWICE, ul. Grabowa 1A
tel./fax. 032/2 599 599

Tu zamieszczamy formularz Zgłoszenia konia do rejestru, którego wypełnienie jest niezbędne w celu otrzymania paszportu. Plik ten jest w formacie .pdf, a bezpłatny program do jego odczytu można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Adobe Systems Incorporated:

Pobierz Program Adobe Reader