Śląski Okręgowy Związek Hodowców Koni (ŚOZHK) jest stowarzyszeniem zrzeszającym hodowców, właścicieli i miłośników koni przede wszystkim z terenu województwa śląskiego i opolskiego ale także z terenu całej Polski. Związek został powołany z myślą o wsparciu tych hodowców. Organizacja powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby lokalnej społeczności hodowców, mających na celu poprawę jakości hodowli koni, wymianę doświadczeń oraz promocję koni wszystkich ras i reprezentowaniu ich interesów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Od momentu powstania, głównym celem ŚOZHK jest zwiększanie świadomości i wiedzy w zakresie hodowli koni, a także reprezentowanie interesów hodowców wobec instytucji państwowych i międzynarodowych.

 
Głównymi zadaniami działalności naszego Związku jest również m.in. identyfikacja koniowatych a także prowadzenie ksiąg hodowlanych koni i ich ocena wartości użytkowej. Organizujemy również wystawy i czempionaty hodowlane, na których hodowcy i właścicieli koni mogą pokazywać swój dorobek hodowlany i poddać go ocenie w celu selekcji jak najlepszych osobników do dalszej hodowli.

Organizacja nasza stawia również na rozwój i edukację swoich członków poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów. Dzięki temu, ŚOZHK staje się ważnym ośrodkiem wymiany najlepszych praktyk hodowlanych wśród naszych hodowców a co za tym idzie postępu hodowlanego w zakresie chowu i hodowli koni.

 
 
 


 

Statut Śląsko-Opolski
Związek Hodowców Koni

(Tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach (dalej zwany „Związkiem”) jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U.Nr 32. poz. 217 z 1982 r., i Nr 121, poz.769 z 1997 r.)

§ 2.

 1. Obszarem działania Związku są wszystkie województwa zgodnie z administracyjnym podziałem Rzeczpospolitej Polskiej na województwa.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Katowice.

§ 3.

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej „PZHK”.

§ 4.

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Koła Hodowców Koni zwane dalej „Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne oraz prawne na zasadach określonych w niniejszym statucie.
 3. Obszarem działania Koła jest nie mniej niż jeden powiat.
 4. Koła mogą być organizowane jako zrzeszające hodowców poszczególnych ras lub grup rasowych.

§ 5.

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku „w Katowicach”, oraz pieczęci podłużnej tej samej treści.

§ 6.

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych.
 3. Związek może zrzeszać się w:
  1. międzynarodowych organizacji rolniczych;
  2. ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;
 4. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 – 3 podejmuje Zarząd Związku.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Związku, oraz sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców koni, w szczególności:

 1. organizowania grup hodowców i producentów koni,
 2. doskonalenia hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych,
 3. współdziałanie w regulowaniu liczebności pogłowia w ramach planów państwowych i programów hodowlanych,
 4. współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni,
 5. reprezentowanie interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej,
 6. szkolenie fachowe hodowców,
 7. udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni,
 8. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg koni hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni,
 9. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów,
 10. organizowanie towarzyskich i amatorskich zawodów w sportach konnych.

§ 8.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 1. wykonanie pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa w hodowli koni, w tym w szczególności prowadzenie oceny i dokumentacji hodowlanej dla ogierów.
 2. popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni,
 3. wprowadzanie właściwych zasad organizacji hodowców koni służących dobru hodowli,
 4. współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,
 5. współpracę z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni,
 6. organizowanie pokazów i wystaw połączonych ze sprzedażą koni,
 7. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku,
 8. udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych,
 9. organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu koni, podkownictwa, zoohigieny i użytkowania koni,
 10. współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii,
 11. współpracę z doświadczalnictwem zootechnicznym,
 12. wwspółdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni,
 13. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych.

§ 9.

 1. Obsługę administracyjno-biurową Związku sprawuje biuro Związku.
 2. Biurem kieruje Dyrektor.
 3. Dyrektor biura Związku jest powoływany przez Zarząd Związku, za zgodą Zarządu PZHK.
 4. Pracownicy biura ŚOZHK w Katowicach:
  1. przyjmują wpisowe, składki oraz inne opłaty ustalone przez Władze Związku
  2. dokonują:
   1. w oparciu o złożoną deklarację oraz wpłacone wpisowe – przyjęcia w poczet członków Związku;
   2. wwykreślenia ze Związku w przypadkach określonych w Statucie;

 

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

 1. Członkowie Związku dzielą się na członków: zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być: osoby fizyczne oraz prawne zajmujące się w praktyce hodowlą koni, bądź związane z nią zawodowo lub społecznie.
 3. Osoby prawne działają w Związku poprzez swoje organa.
 4. Członkiem honorowym Związku jest osoba, której Walny Zjazd Związku na wniosek Zarządu Związku, nadał taki tytuł.
 5. Prezesem honorowym Związku jest osoba, której Walny Zjazd Związku na wniosek Zarządu Związku, nadał taki tytuł.
 6. Członek honorowy i Prezes honorowy korzystają z praw członka zwyczajnego.
 7. Członek honorowy i Prezes honorowy nie opłacają ustalonych świadczeń na rzecz Związku.

§ 11.

Członek Związku ma prawo:

 1. brać udział w Walnych Zebraniach Kół Hodowców Koni, przy czym prawa wyborcze może realizować tylko w ramach jednego, wskazanego przez siebie Koła,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK,
 3. posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK,
 4. pierwszeństwa w korzystaniu z usług świadczonych przez Związek, z wyjątkiem usług zootechnicznych o których mowa w §8 ust. 1

§ 12.

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. regularnie opłacać składkę członkowską, jak również inne opłaty ustanowione przez władze Związku.
 2. stosować się do postanowień niniejszego statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK,
 3. brać udział w pracach Związku i dążyć do realizacji jego zadań.

§ 13.

Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:

 1. rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej na piśmie Zarządowi Koła lub do Biura Związku
 2. skreślenie z listy członków na skutek:
  1. nieopłacania składek członkowskich przez okres 2 lat,
  2. nie wykonywania obowiązków statutowych,
  3. likwidacji lub upadłości, w przypadku gdy członkiem Związku jest osoba prawna
 3. wykluczenie ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
 4. orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego pozbawienia praw publicznych;

 

Rozdział 4.
Władze i Organy Związku

§ 14.

 1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
 2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:
  1. głosowanie jest tajne, chyba, że 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym
  2. nie ogranicza się liczby kandydatów, względnie liczby list kandydatów do władz,
  3. głosuje się na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy kandydatów do władz,
  4. mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały największą liczbę głosów,
  5. Funkcji w Zarządzie oraz w organach Związku nie wolno łączyć ze sobą oraz z zatrudnieniem w Związku.
  6. kadencja Zarządu oraz organów Związku trwa 4 lata
  7. do władz Związku mogą kandydować delegaci wybrani na Walny Zjazd Związku przez Walne Zebrania Kół,
  8. wybrany Prezes reprezentuje Związek we władzach PZHK

§ 15.

 1. Władzami Związku są:
  1. Walny Zjazd Delegatów;
  2. Zarząd
 2. Organami Związku są:
  1. Komisja Rewizyjna;
  2. Sąd Koleżeński

§ 16.

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 3. Zwyczajny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Związku
  1. obligatoryjnie nie mniej niż raz w kadencji;
  2. na wniosek organów Związku lub Zarządu Koła Hodowców Koni w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd
  1. zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek nie mniej niż 1/3 delegatów lub Komisji Rewizyjnej w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, z wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 20 ust. 6, gdy Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest w terminie 3 tygodni od powstania wakatu w składzie Zarządu;
  2. rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany
 5. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegatów powiadamia się na piśmie, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zjazdu, jednocześnie przesyłając materiały na Walny Zjazd. Poprzez powiadomienie o którym mowa wyżej, rozumie się zamieszczenie informacji na stronie internetowej Związku oraz nadanie do delegatów pisemnych zawiadomień przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego.

§ 17.

 1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnych Zebraniach Kół. Członkowie ustępujących władz Związku oraz Prezesi Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami, a także zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym:
 2. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionej do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej większości głosów,
 3. W przypadku braku kworum określonego w pkt.2. Walny Zjazd może się odbyć w tym samym dniu, pół godziny później. W drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Informację tę zamieszcza się w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe.
 4. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.

§ 18.

 1. Porządek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarząd Związku.
 2. Wnioski o zamieszczenie spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu mogą składać:
  1. Zarządy Kół Hodowców Koni
  2. Komisja Rewizyjna Związku najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Jako prawidłowo złożony wniosek traktuje się taki, który w formie pisemnej lub elektronicznej został przyjęty w Biurze Związku w terminie wskazanym wyżej. Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględnione.
 3. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tylko sprawy zamieszczone w porządku dziennym.
 4. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§ 19.

Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz uchwalanie dodatkowych składek wyłącznie na potrzeby Związku,
 2. rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i zastępców,
 5. wybór delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd PZHK,
 6. inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku,
 7. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 8. odwoływanie członków Zarządu Kół oraz członków Zarząd u i Komisji Rewizyjnej Związku w czasie trwania kadencji,
 9. nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu Związku,
 10. uchwalanie zmian statutu,
 11. podejmowaniem uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz o połączeniu z innym okręgowym (wojewódzkim) związkiem hodowców koni.

§ 20.

 1. Zarząd Związku składa się z 5 członków:
  1. Prezesa Zarządu
  2. Wiceprezesa Zarządu
  3. Skarbnika
  4. Sekretarza
  5. Urzędującego członka Zarządu
 2. Walny Zjazd Delegatów wybiera Prezesa Zarządu w głosowaniu niejawnym
 3. Po wyborze Prezesa Zarządu następuje zgłoszenie kandydatów do Zarządu.
 4. Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu niejawnym wybiera pozostałych członków Zarządu tj. Wiceprezesa, który zastępuje Prezesa we władzach PZHK, Skarbnika, Sekretarza i Urzędującego Członka Zarządu.
 5. Wybrani przez Walny Zjazd Delegatów członkowie Zarządu wraz Prezesem ustalają swoje funkcje w Zarządzie tj. Wiceprezesa, który zastępuje Prezesa we władzach PZHK, Skarbnika, Sekretarza i Urzędującego Członka Zarządu
 6. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa w czasie trwania kadencji – do czasu wyboru nowego członka zarządu przez Walny Zjazd – obowiązki Prezesa pełni:
  1. Wiceprezes Zarządu – w przypadku jednakże istnienia bądź powstania wakatu na tym stanowisku;
  2. Skarbnik Zarządu – w przypadku jednakże istnienia bądź powstania wakatu na tym stanowisku;
  3. Sekretarz Zarządu – w przypadku jednakże istnienia bądź powstania wakatu na tym stanowisku;
  4. urzędujący członek Zarządu – w przypadku jednakże istnienia bądź powstania wakatu na tym stanowisku

§ 21.

 1. Związek reprezentowany jest przez Zarząd Związku.
 2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane, co najmniej raz na kwartał przez Prezesa lub Wiceprezesa Związku.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
  1. W przypadku równości głosów głos Prezesa. bądź osoby pełniącej obowiązki Prezesa, jest głosem decydującym.
  2. 2) Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, z uwzględnieniem sytuacji opisanych w § 20 ust. 6
 4. Udział w zebraniach Zarządu biorą: Prezes i Członkowie Zarządu, Dyrektor biura Związku lub osoba przez niego upoważniona oraz inne osoby zaproszone.
 5. Członek Zarządu, w tym Prezes, może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku:
  1. jego nieobecności Wiceprezes;
  2. opisanym w § 20 ust. 6 – określone tam zasady stosuje się odpowiednio.

§ 22.

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku niezastrzeżone dla innych władz bądź organów Związku lub władz PZHK, a w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Związku,
 2. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z dyrektorem Związku, po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZHK. Ustalanie dla dyrektora zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych.
 3. opiniowanie wraz z Zarządem Głównym kandydatów na pracowników inżynieryjno – technicznych i głównych księgowych.
 4. opracowanie planów działalności, projektów budżetu zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu Związku i Zarządu Głównego PZHK.
 5. analiza i zatwierdzanie bilansu Związku,
 6. przedkładanie Walnemu Zjazdowi Związku i PZHK sprawozdań z działalności oraz wniosków.
 7. ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich od hodowców koni.
 8. organizowanie i rozwiązywanie Kół, określanie obszaru ich działania,
 9. wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których Związek jest członkiem, w liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych organizacji,
 10. ustalanie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebranie Kół na Walne Zjazdy Związku.
 11. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 12. składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
 13. stawianie wniosków do Walnego Zjazdu PZHK o nadaniem Złotej Odznaki PZHK.
 14. stawianie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Związku członkostwa honorowego.
 15. stawianie wniosków o nadanie przez Walny Zjazd Związku nadzwyczajnych wyróżnień.

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia, co najmniej 2 razy w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Związku.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany w czasie trwania kadencji uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 7. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

§ 24.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do informowania Zarządu w sprawach dotyczących Związku. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej uczestniczy w pracach Zarządu z głosem opiniującym i doradczym.

§ 25.

 1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola statutowej działalności Związku,
  2. składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków,
  3. składanie Walnemu Zjazdowi wniosku w przedmiocie udzielenia Zarządowi Związku Absolutorium,
  4. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
  5. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji.
  6. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej na okres najbliższego Walnego Zjazdu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Od decyzji Komisji Rewizyjnej Związku przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej PZKH w terminie 14 dni.

§ 26.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 4. Sąd Koleżeński Związku orzeka, jako pierwsza instancja. Od jego orzeczeń służy stronom odwołanie, w terminie 14 dni, do Sądu Koleżeńskiego PZHK.

§ 27.

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa, na wniosek Zarządu Koła, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
 2. orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządów Kół oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku na wniosek Zarządów Kół, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
 3. rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie.

 

Rozdział 5.
Koła Hodowców Koni

§ 28.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Koło Hodowców Koni, które zrzesza członków Związku na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku.
 2. Koło może występować o uzyskanie osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.

§ 29.

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Koła.

§ 30.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła oraz z głosem doradczym Przedstawiciele Zarządu Związku. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały przy obecności, co najmniej 50 % członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu, które powinno być przesłane na 10 dni przed terminem. Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 2. Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół odbywają się, co 4 lata, a zebrania organizacyjno-szkoleniowe przynajmniej raz w roku. Z organizację ww. odpowiedzialny jest Zarząd Związku we współpracy z Zarządem Koła.
 3. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. co najmniej 1/3 członków,
  2. Zarządu Koła,
  3. Komisji Rewizyjnej Związku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 6. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:
  1. zatwierdzanie wytycznych do planów działalności i projektów budżetu Koła, po uzgodnieniu z Zarządem Koła,
  2. uchwalanie dodatkowych składek wyłącznie na potrzeby Koła,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła;
  4. wybór:
   1. Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu Związku;
   2. 1 zastępcy delegata.

§ 31.

 1. Zarząd Koła składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. Postanowienie § 20 ust. 6 stosuje się odpowiednio
 2. Zarząd Koła odbywa 2 zebrania w roku, następne w zależności od potrzeb.
 3. Do właściwości Zarządu Koła należy załatwianie wszystkich spraw niezastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania, w szczególności:
  1. opracowywania w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła,
  2. reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w organizacjach samorządu rolniczego na obszarze działania,
  3. kierowanie pracą Koła,
  4. zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania wszystkich członków,
  5. wykonywanie uchwał Władz Związku,
  6. współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działania Koła,
  7. współdziałanie z pracownikami Związku w pobieraniu wpisowego i składek członkowskich,
  8. prowadzenie instruktażu dla hodowców-członków Koła i rolników niezrzeszonych,
  9. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu oraz wytycznych do planów działalności i preliminarzy budżetowych Koła,
  10. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Koła do najbliższego Walnego Zjazdu Związku,
  11. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Koła w czasie trwania kadencji.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów – w przypadku równości głosów, głos Prezesa, bądź osoby pełniącej obowiązki Prezesa jest decydujący. Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. § 20 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 32.

Zarząd Związku na terenie swojego działania może tworzyć Sekcje Rasowe i Użytkowe na zasadach Terenowych Kół Hodowców Koni.

 

Rozdział 6.
Majątek Związku

§ 33.

Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.

§ 34.

Fundusze Związku powstają z:

 1. wpisowego,
 2. składek członkowskich,
 3. opłat dodatkowych uchwalonych przez Walny Zjazd Związku,
 4. dotacji,
 5. darowizn,
 6. innych źródeł określonych przepisami lub umowami,
 7. z opłat za czynności związane z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów

§ 35.

 1. Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządów Kół może uchwalać składki specjalne na swoje własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu i gospodarować nimi na zasadach przewidzianych w uchwale.
 2. Sprawozdania z gospodarowania tymi środkami Zarząd Związku składa Walnemu Zjazdowi.
 3. Dochód Związku przeznaczony jest w całości na działalność statutową.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

§ 36.

 1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz o zaciąganiu innych zobowiązań podejmuje Zarząd Związku.
 2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku składają Prezes lub Wiceprezes łącznie z jednym członkiem zarządu.
 3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Związku.
 4. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi Związku do samodzielnego składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku, ograniczonego do kwoty 10.000 zł.

 

Rozdział 7.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Związku

§ 37.

Statut Związku może być zmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania

§ 38.

 1. Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu zwołanym, przy obecności, co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:
  1. postawienia Związku w stan likwidacji,
  2. powołania Komisji Likwidacyjnej, która przyjmuje czynności Zarządu do zakończenia likwidacji w składzie 3 osób,
  3. określenia terminu likwidacji,
  4. określenia przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku na cele hodowli koni.
 3. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.